Mitä iltapäivätoiminta on?

Iltapäivätoimintaa järjestetään jokaisena koulupäivänä siten, että lapsi voi koulupäivän päätyttyä siirtyä välittömästi iltapäiväkerhoon. Toimintaa on päivittäin aina klo 16.30 saakka. Iltapäivätoiminnan tarkoituksena on antaa lapselle mahdollisuus viettää monipuolista ja turvallista iltapäivää ohjatun toiminnan parissa. Kerhossa lapsilla on mahdollisuus ulkoiluun, liikuntaan, lepoon, kotitehtävien tekemiseen ja erilaisiin harrastuksiin. Lisäksi toimintaan sisältyy ohjattuja toimintatuokioita, joiden tarkoituksena on tukea tunne-elämän myönteistä kehitystä, luoda hyviä suhteita tovereihin, lisätä suvaitsevaisuutta ja vähentää rasismia sekä koulukiusaamista. Iltapäiväkerhossa tarjoillaan lapsille myös monipuolinen välipala. Iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1-2 luokan oppilaille, etusijalla ovat ensimmäisen luokan oppilaat.

Missä iltapäivätoimintaa järjestetään? Kuka järjestää?

Mikkelissä iltapäivätoimintaa pyritään järjestämään jokaisessa koulussa, jossa toimintaan on hakuaikana ilmoittautunut vähintään kuusi ensimmäisen luokan oppilasta. Pääperiaate on, että lapsi käy oman koulunsa iltapäiväkerhoa. Kaupunki ei järjestä kuljetuksia koulusta kerhoon. Kamppailuinstituutti Mikkeli RY toteuttaa iltapäivätoimintaa Mikkelin kaupungin avustuksella Launialan ja Rantakylän koululla.

Mitä iltapäivätoimintaan osallistuminen maksaa vanhemmille?

Vaihtoehto A Lapsella läsnäolopäiviä kerhossa 0-10 pv/kk (ei päivittäistä tuntirajoitetta), vanhempien maksuosuus 50 €/kk
Vaihtoehto B Lapsella läsnäolopäiviä kerhossa 11 tai enemmän / kk ja kerhossa oloaika enintään 3h / päivä, vanhempien maksuosuus 75 €/kk
Vaihtoehto C Lapsella läsnäolopäiviä kerhossa 11 tai enemmän / kk ja kerhossa oloaika yli 3h / päivä, vanhempien maksuosuus 100 €/kk

Mikäli samasta perheestä on kaksi tai useampia lapsia kokoaikaisessa iltapäivätoiminnassa (kerhopäiviä 11 päivää tai yli / kk ja yli 3 h/pv) on vanhempien maksuosuus toisesta ja seuraavista lapsista 75 €/kk/lapsi. Kerhomaksu sisältää välipalan, vakuutukset, retket ym. tavanomaisen kerhotoiminnan kustannukset. Lapsen irtisanoutuminen iltapäivätoiminnasta tai hoitotarpeen muutos tulee tehdä kirjallisesti KIM RY:lle edellisen kuukauden 15. päivään mennessä.

Kamppailuinstituutti Mikkeli RY:n iltapäivätoiminta

Lähtökohtana on hyödyntää jo olemassa olevia Opetushallituksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteita, sekä KIM RY:n toimijoiden osaamista, ammattitaitoa ja tiloja. Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon lasten ikä, liikuntatausta ja oma henkilökohtainen kehitystaso.

Tavoitteenamme on toimintamme avulla lisätä yhteistyötä peruskoulujen ja muiden iltapäivätoiminnan tuottajien sekä KIM RY:n välillä ja luoda laadukas perusta toiminnan järjestämiselle.

Kausi- ja viikkosuunnitelma

Kausisuunnitelma sisältää toimintakauden, joka jaetaan syys- ja kevätlukukauteen. Kausisuunnitelmiin kuuluvat kuukausittaiset pääteemat ja sisällöt, joissa huomioidaan vuodenaikojen vaihtelu ja joihin sisällytetään riittävä määrä liikkumista ja ulkoilua, askartelua ja kuvataidetta, ilmaisutaitoa, musiikkia ja muuta toimintaa. Tämän lisäksi toimintaa ohjaavat päivä- ja viikkokohtaiset suunnitelmat, joihin merkitään kuukausiteeman mukaiset aktiviteetit. Näiden suunnitelmien pohjana tullaan käyttämään Valon kehittämiä suunnitelmapohjia, joita hyödynnetään muun muassa aamu- ja iltapäiväohjaajien koulutuksessa.

Suunnitelmien mukainen iltapäivätoiminta tukee lapsen harrastuneisuutta ja tutustuttaa mahdollisuuksien mukaan erilaisiin vapaa-ajan harrastuksiin. Aktiivinen, virikkeitä antava päivä vapauttaa illan perheen yhteiselle ajalle. Sisältöalueita on mahdollista täydentää siten, että hyödynnetään koulun kerhotoimintaa osana iltapäivätoimintaa.

Toiminnan ohjaajat tekevät itsearviointia omasta toiminnastaan sekä arvioivat lasten tekemistä. Havainnoinnin kautta tunnistetaan lapsia, jotka tarvitsevat muita enemmän kannustusta ja tukea toimintaan.

Myös muita järjestöjä ja toimijoita hyödynnetään toiminnan järjestämisessä kutsumalla heitä kertomaan omasta toiminnastaan tai ohjaamaan erilaisia toimintatuokioita.